Het studiebeurzen systeem van de Fundatie

De opdracht die de Vrijvrouwe van Renswoude aan haar erfenis had verbonden, luidde letterlijk: “eenige van de verstandig­ste, schranderste en bekwaamste jongens af te zonderen en aan te zetten in de mathesis, tekenen of schilderkonst, beeldhou­wen of beeldsnijden, oeffeningen in sware dijkagiën of derge­lijke libere konsten”. Met dat laatste doelde zij op natuur­kunde, weg- en waterbouwkunde, landmeetkunde, instrumentmaken en andere technische vakken die in de achttiende eeuw nog nauwelijks systematisch werden onderwezen.

Eind negentiende eeuw veranderde de situatie voor de Fundatie. Door de oprichting van Hogere Burgerscholen en andere instel­lingen voor voortgezet onderwijs was er niet langer behoefte aan huisonderwijs. De Fundatie verzorgde daarom zelf geen onder­wijs meer en ging zich er nu op toeleggen zowel voor jongens uit het kinderhuis als ook voor jongens uit gebroken gezinnen voortgezet onderwijs moge­lijk te maken. Tot het midden van de twintigste eeuw waren deze élèves (zo worden de bursalen ook nu nog ge­noemd) vaak nog intern in de Funda­tie gehuisvest.

Tegenwoordig verstrekt de Fundatie toelagen aan jongeren (jongens en meisjes) die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn hun opleiding zelf te betalen. In aanmerking komen alle studies en opleidingen van het WO, HBO en van creatieve vakscholen op MBO-niveau. Nederland kent weliswaar de financiering vanuit de Dienst Uitvoering Onderwijs, toch blijven er altijd gevallen die tussen wal en schip van de regel­geving terechtkomen. Zij kunnen een beroep doen op de Funda­tie.

De financiële ondersteuning bestaat uit het verstrekken van een beurs. Deze tegemoetkoming in de studiekosten bedraagt maximaal € 1.500 per jaar.

Contact Commissie Studiebeurzen

Communicatie over studiebeurzen Fundatie Utrecht verloopt uitsluitend per e-mail: studiebeurs@fvru.nl.

Criteria voor een beursaanvraag

 1. Het gaat in principe om een eerste studie.
 2. Er moet sprake zijn van een band met Utrecht (woonachtig of studerend in de stad of omgeving).
 3. De aanvrager is in principe niet jonger dan 15 jaar.
 4. De aanvrager volgt een HBO- of WO-opleiding, of een MBO-opleiding aan een creatieve vakschool.
 5. Er moet sprake zijn van financiële nood en de aanvrager moet al zoveel mogelijk gebruik hebben gemaakt van bestaande mogelijkheden, zoals leningen van DUO.
 6. Er moet sprake zijn van voldoende inzet, blijkend uit een aanbevelingsbrief van de studentendecaan of een lid van het zorgteam.

Nota bene

 • Buitenlandprojecten komen niet in aanmerking voor financiering.
 • De Fundatie steunt particulier onderwijs alleen dan, wanneer geen reguliere variant voorhanden is.
 • Het is mogelijk tegelijkertijd de drie Fundaties van Renswoude aan te schrijven:

Fundatie van Renswoude Utrecht
www.fundatievanrenswoude-utrecht.nl

Fundatie van Renswoude Den Haag
www.fundatievanrenswoude.nl

Fundatie van Renswoude Delft
www.fundatiedelft.nl

Hoewel uit dezelfde erfenis ontsproten opereren de Fundaties los van elkaar en hanteren zij elk andere toekenningscriteria.

Een aanvraag doen

Verzamel als eerste de volgende stukken. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

 1. Een motivatiebrief waarin je uitlegt wat jouw situatie is (financieel en qua studieplanning).
 2. Een volledig uitgewerkte begroting in tabelvorm, waarin je al je inkomsten en uitgaven per maand naast elkaar zet zodat je maandelijkse tekort duidelijk wordt.
 3. Een up-to-date curriculum vitae.
 4. Een aanbevelingsbrief van de studentendecaan of het zorgteam van de opleiding, waarin deze ingaat op je studiegeschiedenis, financiën en persoonlijke situatie.
 5. Een volledig en recent overzicht van de studievoortgang.

Voeg deze stukken vervolgens in bovengenoemde volgorde samen tot één PDF-document. Dat kan handig met hulp van, bijvoorbeeld, deze website. Geef je aanvraag de volgende naam: ‘Beursaanvraag FvR Utrecht NAAM JAAR’.

Stuur het ten slotte als bijlage in een e-mail aan studiebeurs@fvru.nl. Door een aanvraag te verzenden ga je akkoord met de privacyverklaring van de Fundatie.

Protocol beursaanvragen

De Commissie Beurzen van de Fundatie bestaat uit twee regenten en twee externe leden, die vier tot zes keer per jaar bijeenkomen om gesprekken te voeren met beurskandidaten. De commissie werkt daarbij volgens een vast protocol beursaanvragen.