Een opdracht die ondersteuning behoeft

150.000 gulden gaf de Fundatie van Renswoude destijds uit aan de bouw van een statig pand om weeskinderen te huisvesten en op te leiden. Rond 1990 heeft de Fundatie bijna twee miljoen gulden moeten uitgeven aan een ingrijpende restauratie van het gebouw. In 2013 en 2014 was opnieuw een flinke renovatie nodig, deze keer voor ca. € 900.000.

Renovatie

Voor een laatste gedeelte van het meerjarenplan om het gebouw in oorspronkelijke staat te behouden dan wel, op onderdelen, terug te brengen is eveneens veel geld nodig. Het onderhoud van het gebouw betekent een zware last voor de Fundatie, vooral omdat het in stand houden van dit eeuwenoude monument niet ten koste mag gaan van de primaire doelstelling van de Fundatie: het verstrekken van studiebeurzen. Om het onderhoud van het pand te kunnen financieren worden de stijlzalen verhuurd.

De Stichting Maria Duyst van Voorhout is opgericht om de Fundatie te helpen met de moeilijke taak om én beurzen te verstrekken én het monumentale pand in stand te houden. Deze stichting zet zich onder andere in voor fondsenwerving ten behoeve van het gebouw.

Een schenking of legaat aan deze stichting is altijd welkom. Kleinere giften worden aangewend voor de restauratie van bijvoorbeeld een antieke klok of meubelstuk. Grotere bedragen worden dankbaar aanvaard en gebruikt voor de aanschaf van nieuwe gordijnen of voor de instandhouding van het rococo plafond in de Regentenzaal. Ook schenkingen in natura, zoals kunstvoorwerpen of bijvoorbeeld een antieke kroonluchter of bloementafel, worden in dank aanvaard.

Fondsen op naam

In de afgelopen decennia heeft menigeen die zich aangesproken voelde door de doelstelling van de Fundatie als gift of bij testament bedragen aan de Fundatie ter beschikking gesteld. Deze gelden worden als afzonderlijke fondsen op naam op dezelfde wijze beheerd als het vermogen van de Fundatie. De opbrengsten uit deze fondsen worden gebruikt voor beurzen, uitgaande van dezelfde criteria als voor de revenuen van het eigen vermogen van de Fundatie.

De Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude en de Stichting Maria Duyst van Voorhout zijn beide aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland.

Mocht u, hetzij gegrepen door de doelstelling van de Fundatie, hetzij door de betekenis van ons gebouw als cultuurhistorisch monument, op enigerlei wijze steun willen verlenen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris-rentmeester.

Secretaris-rentmeester

Secretaris-rentmeester van de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude en van de Stichting Maria Duyst van Voorhout
H.P.B. Kraaijeveld, e-mail sr@fvru.nl, telefoon 06 1221 1908
Agnietenstraat 5, 3512 XA Utrecht

Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude (Utrecht)
bankrekening nummer NL 02 RABO 0159 2555 89

Stichting Maria Duyst van Voorhout
bankrekening nummer NL 54 RABO 0159 2016 91