Vacature Regent Financiën

Het College van Regenten van de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht is op zoek naar een Regent Financiën. Deze bestuurder krijgt binnen het College van Regenten als belangrijkste aandachtsgebied de financiën (begroting, rapportages, verslaglegging, beleggingen, klankbord voor de secretaris-rentmeester). Het profiel voor deze onbezoldigde functie laat zich als volgt formuleren.

  • Aantoonbare kennis van en inzicht in de financiële huishouding van een stichting, die in dit geval tevens bedrijfsmatige activiteiten kent;
  • Kennis van verslaglegging en regelgeving daaromtrent;
  • In staat financiële planningen te maken c.q. te beoordelen en ‘het grote financiële plaatje’ op de langere termijn te overzien;
  • Kennis van en ervaring met beleggen;
  • Woonachtig in de regio Utrecht;
  • Teamplayer in een collegiaal bestuur;
  • Affiniteit met de andere activiteiten van de stichting, zoals behoud, beheer en exploitatie van het historische pand en de beurzenverstrekking;
  • Meekijkend en waar nodig bijsturend op het financiële deel van de werkzaamheden van de secretaris-rentmeester;
  • Bewust van de te spenderen tijd voor deze functie en bereid daar ook tijd voor te kunnen en willen vrijmaken.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Erik J.M. Kerpen, waarnemend voorzitter (06 5340 7197; kerpen.raaijmaakers@planet.nl) of de secretaris-rentmeester, H.P. Bas Kraaijeveld (06 1221 1908; sr@fvru.nl). Postadres: Agnietenstraat 5, 3512 XA Utrecht.Uw belangstelling voor deze functie kunt u ook via bovengenoemde personen kenbaar maken.

Toelichting bij profiel Regent Financiën

Maria Duyst van Voorhout, Vrijvrouwe van Renswoude, was een dame met vooruitstrevende ideeën. Bij haar overlijden in 1754 liet zij anderhalf miljoen gulden na aan de Burgerweeshuizen van Delft en Den Haag en aan het Stadsambachtskinderhuis in Utrecht. Daaraan verbond zij de opdracht de schranderste weesjongens uit de kinderhuizen af te zonderen en op te leiden in kunstzinnige en technische vakken. Elk kinderhuis bracht zijn deel van het kapitaal onder in een fundatie, bestuurd door een college van regenten. Zo ontstonden de drie ‘Fundaties van Renswoude’, die zich onafhankelijk van elkaar wijdden aan de uitvoering van de opdracht van de Vrijvrouwe. Alleen de Utrechtse fundatie beschikt nog over haar oorspronkelijke domicilie, dat gerealiseerd werd in de jaren 1759 – 1762.

In 1761 werd de Fundatie in gebruik genomen als opleidingsinstituut. De élèves (studenten) woonden in het gebouw en leraren kwamen naar de Fundatie om de jongens een vooropleiding en vakopleiding te geven. De laatste fase van de beroepsopleiding vond plaats bij een leermeester. Met de oprichting van de Hogere Burgerscholen in 1863 en vervolgens verschillende hogescholen voor beroepsonderwijs veranderde de situatie in het fundatiehuis aanzienlijk. De élèves woonden nog wel in het fundatiehuis, maar volgden hun opleiding steeds vaker extern.

Mede door de toename van de opleidingsmogelijkheden is in die tijd jarenlang van gedachten gewisseld over de vraag in hoeverre de Vrijvrouwe bij haar beschrijving van een opleiding in ‘de Libre Konsten’ ook een opleiding in de verschillende disciplines aan de hogescholen bedoeld kon hebben. Tegen het eind van de negentiende eeuw huldigde de Utrechtse fundatie een ruimer standpunt. Zeker nadat vanaf 1923 de élèves niet meer in het fundatiegebouw woonden, waren zij vrijer in het kiezen van een opleidingsinstituut en een vakgebied. De Fundatie bleef wel zorgdragen voor de élèves en betaalde ook hun opleiding. Tegenwoordig verstrekt de Fundatie toelagen aan jongeren, jongens en meisjes die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn hun opleiding zelf te betalen. In aanmerking komen alle studies en opleidingen van WO, HBO en van creatieve vakscholen op MBO-niveau.

Naast het toekennen van beurzen is het College van Regenten verantwoordelijk voor het onderhoud en behoud van het Fundatiegebouw, het conserveren en behouden van het interieur en haar collectie. Tegelijkertijd is verantwoorde exploitatie van het gebouw noodzakelijk.

Voor de Fundatie in Utrecht is het College van Regenten per direct op zoek naar een Regent Financiën. Het College bestaat idealiter uit zes personen, en een secretaris-rentmeester. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor nog eens vier jaar.
Het College komt zes maal per jaar bijeen voor reguliere vergaderingen. Daarnaast is er jaarlijks een aantal meer inhoudelijk-specifieke bijeenkomsten. De vergaderingen vinden plaats (overdag/avond) in het fundatiegebouw, Agnietenstraat 5 te Utrecht.