Privacyverklaring

Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht, gevestigd aan Agnietenstraat 5, 3512 XA Utrecht (hierna aan te duiden als “de Fundatie”), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Fundatie van Renswoude is een stichting die onder andere als doelstelling heeft het ondersteunen van jongeren bij de financiering van hun studie als andere mogelijkheden uitgeput zijn. De stichting verstrekt onder bepaalde voorwaarden studiebeurzen. Voor de Fundatie van Renswoude is uw privacy erg belangrijk. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring beschreven op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. Wij doen er alles aan om uw privé-gegevens ook echt privé te houden. De secretaris-rentmeester van de Fundatie is namens het College van Regenten verantwoordelijk voor de privacy-aangelegenheden van de Fundatie. Hij is te bereiken via sr@fvru.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Fundatie verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u een verzoek om financiële ondersteuning bij ons indient/ingediend hebt en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Daarmee geeft u ons uitdrukkelijk toestemming deze te verwerken.Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer;
 • Motivatiebrief waarin u uitlegt wat uw situatie is (financieel en qua studieplanning);
 • Curriculum vitae;
 • Aanbevelingsbrief van de studentendecaan of het zorgteam van de opleiding;
 • Overzicht van de studievoortgang;
 • Uitgewerkte begroting.

Met welk doel gebruikt de Fundatie uw persoonsgegevens

De Fundatie gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beoordelen van uw verzoek om financiële ondersteuning, het kunnen toetsen of u aan de door ons gestelde criteria voor toekenning voldoet en het inhoudelijk en financieel afhandelen van uw verzoek.
 • Het mogelijk maken u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren.
 • Het waarborgen van de naleving van de aflossingsverplichtingen van in het verleden door de Fundatie verstrekte renteloze studieleningen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Fundatie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

De Fundatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Van gehonoreerde aanvragen bewaren wij altijd de toekenningsbrief. Alle overige documenten en gegevens worden uiterlijk tien jaar na het indienen van de aanvraag vernietigd.
 • Van afgewezen aanvragen bewaren wij altijd het afwijzingsbericht, waarin zijn vastgelegd naam, adres en woonplaats van de aanvrager alsmede de reden van afwijzing van de aanvraag. Alle overige documenten en gegevens worden uiterlijk één jaar na het indienen van de aanvraag vernietigd.
 • Van de in het verleden door de Fundatie verstrekte renteloze leningen wordt door ons een administratie bijgehouden van hoofdsom, reeds gedane aflossingen en nog uitstaand restantbedrag. De bewaartermijn van de betreffende gegevens is afhankelijk van het aflossingstempo. Na algehele aflossing worden de gegevens van de lening uit deze administratie verwijderd en wordt de door de student ondertekende schuldbekentenis teruggestuurd. Een kopie daarvan blijft achter in het archief van de Fundatie voor historische vastlegging.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Fundatie verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met toezegging van u c.q. om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de incasso van in het verleden verstrekte renteloze studieleningen werkt de Fundatie samen met een advocatenkantoor, waarmee een verwerkingsovereenkomst is gesloten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Fundatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via sr@fvru.nl, dit is het e-mailadres van de secretaris-rentmeester.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

De Fundatie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens.
 • Recht op verbetering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn.
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer het voor de Fundatie niet langer nodig is deze te verwerken of te bewaren en recht op intrekking van eerder verleende (uitdrukkelijke) toestemming. Persoonsgegevens worden niet verwijderd gedurende de periode waarvoor een studiebeurs is toegekend of zolang een in het verleden toegekende renteloze lening nog niet is afgelost of indien er anderszins een gerechtvaardigd belang van de Fundatie is deze gegevens te verwerken of te bewaren of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.
 • Recht op beperking van de verwerking.
 • Recht van bezwaar tegen gegevensverwerking.
 • Recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sr@fvru.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw Burgerservicenummer (BSN) zwart of gebruik de kopie ID-app van de overheid. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen via sr@fvru.nl. Mochten wij er samen met u niet uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht vervolgens een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de Fundatie te allen tijde worden aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de Fundatie zijn gepubliceerd.