Vacature voorzitter College van Regenten

De Fundatie van Renswoude te Utrecht is in 1754 opgericht om begaafde wezen een opleiding te laten volgen. De Vrijvrouwe van Renswoude, Maria Duyst van Voorhout, heeft haar aanzienlijke vermogen nagelaten met deze nadrukkelijke bestemming.

Tegenwoordig ondersteunt de stichting nog steeds studenten in de provincie Utrecht die om diverse redenen de financiering van hun studie niet rondkrijgen. De stichting beschikt over een bijzonder monumentaal pand aan de Agnietenstraat te Utrecht. Het gebouw bestaat uit diverse appartementen en stijlzalen. Met de verhuur van deze appartementen en zalen financiert de stichting genoemde studietoelagen en het onderhoud van het gebouw.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een College van Regenten. De dagelijkse leiding is in handen van de secretaris-rentmeester. De Fundatie is een door de ANBI erkende stichting. Voor nadere informatie verwijzen wij kortheidshalve naar onze website www.fundatievanrenswoude-utrecht.nl
Het College van Regenten van de Fundatie van Renswoude te Utrecht is op zoek naar een voorzitter. Het profiel voor deze onbezoldigde functie laat zich als volgt formuleren.

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • (Organisatie)sensitief;
 • Onafhankelijk;
 • Analytisch, kritisch en doortastend;
 • Kan strategische verbanden leggen;
 • Brengt richting en structuur aan in discussies en weet daaraan leiding te geven;
 • Beschikt over zelfreflecterend vermogen en bestuurlijke ervaring;
 • Verbindend binnen bestuur en organisatie (secretaris-rentmeester, châtelaine, vrijwilligers);
 • Teamspeler in een collegiaal bestuur;
 • Heeft ervaring c.q. affiniteit met beheer en behoud van gebouwen, exploitatie van een historisch pand en eventueel met het ondersteunen van studenten die hun opleiding niet kunnen bekostigen;
 • In staat om een (lange termijn) visie op de toekomst te ontwikkelen, waarbij onder meer strategie, positionering, financiering, samenwerking en cultureel ondernemerschap belangrijke elementen zijn, tegen de achtergrond van het rijke traditionele verleden;
 • Kan bestuurlijke besluiten omzetten in adequate acties en ziet toe op de uitvoering daarvan;
 • Woont bij voorkeur in Utrecht dan wel de zeer naaste omgeving en beschikt over een breed en relevant netwerk;
 • Enthousiasmerend.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Erik J.M. Kerpen, waarnemend voorzitter (06 5340 7197; kerpen.raaijmaakers@planet.nl) of de secretaris-rentmeester, H.P. Bas Kraaijeveld (06 1221 1908; sr@fvru.nl). Postadres: Agnietenstraat 5, 3512 XA Utrecht. Uw belangstelling voor deze functie kunt u ook via bovengenoemde personen kenbaar maken.

Toelichting bij profiel voorzitter van College van Regenten

Maria Duyst van Voorhout, Vrijvrouwe van Renswoude, was een dame met vooruitstrevende ideeën. Bij haar overlijden in 1754 liet zij anderhalf miljoen gulden na aan de Burgerweeshuizen van Delft en Den Haag en aan het Stadsambachtskinderhuis in Utrecht. Daaraan verbond zij de opdracht de schranderste weesjongens uit de kinderhuizen af te zonderen en op te leiden in kunstzinnige en technische vakken. Elk kinderhuis bracht zijn deel van het kapitaal onder in een fundatie, bestuurd door een college van regenten. Zo ontstonden de drie ‘Fundaties van Renswoude’, die zich onafhankelijk van elkaar wijdden aan de uitvoering van de opdracht van de Vrijvrouwe. Alleen de Utrechtse fundatie beschikt nog over haar oorspronkelijke domicilie, dat gerealiseerd werd in de jaren 1759 – 1762.

In 1761 werd de Fundatie in gebruik genomen als opleidingsinstituut. De élèves (studenten) woonden in het gebouw en leraren kwamen naar de Fundatie om de jongens een vooropleiding en vakopleiding te geven. De laatste fase van de beroepsopleiding vond plaats bij een leermeester. Met de oprichting van de Hogere Burgerscholen in 1863 en vervolgens verschillende hogescholen voor beroepsonderwijs veranderde de situatie in het fundatiehuis
aanzienlijk. De élèves woonden nog wel in het fundatiehuis, maar volgden hun opleiding steeds vaker extern.

Mede door de toename van de opleidingsmogelijkheden is in die tijd jarenlang van gedachten gewisseld over de vraag in hoeverre de Vrijvrouwe bij haar beschrijving van een opleiding in ‘de Libre Konsten’ ook een opleiding in de verschillende disciplines aan de hogescholen bedoeld kon hebben. Tegen het eind van de negentiende eeuw huldigde de Utrechtse fundatie een ruimer standpunt. Zeker nadat vanaf 1923 de élèves niet meer in het fundatiegebouw woonden, waren zij vrijer in het kiezen van een opleidingsinstituut en een vakgebied. De Fundatie bleef wel zorgdragen voor de élèves en betaalde ook hun opleiding. Tegenwoordig verstrekt de Fundatie toelagen aan jongeren, jongens en meisjes die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn hun opleiding zelf te betalen. In aanmerking komen alle studies en opleidingen van WO, HBO en van creatieve vakscholen op MBO-niveau.

Naast het toekennen van beurzen is het College van Regenten verantwoordelijk voor het onderhoud en behoud van het Fundatiegebouw, het conserveren en behouden van het interieur en haar collectie. Tegelijkertijd is verantwoorde exploitatie van het gebouw noodzakelijk.

Voor de Fundatie in Utrecht is het College van Regenten per direct op zoek naar een voorzitter. Het College bestaat idealiter uit zes personen, en een secretaris-rentmeester. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor nog eens vier jaar.

Het College komt zes maal per jaar bijeen voor reguliere vergaderingen. Daarnaast is er jaarlijks een aantal meer inhoudelijk-specifieke bijeenkomsten. De vergaderingen vinden plaats (overdag/avond) in het fundatiegebouw, Agnietenstraat 5 te Utrecht.