HET BEURZENSYSTEEM VAN DE FUNDATIE

De opdracht die de Vrijvrouwe van Renswoude aan haar erfenis had verbonden, luidde letterlijk: “eenige van de verstandig­ste, schranderste en bekwaamste jongens af te zonderen en aan te zetten in de Mathesis, tekenen of schilderkonst, Beeldhou­wen of beeldsnijden, oeffeningen in sware dijkagiën of derge­lijke libere konsten”. Met dat laatste doelde zij op natuur­kunde, weg- en waterbouwkunde, landmeetkunde, instrumentmaken en andere technische vakken die in de achttiende eeuw nog nauwelijks systematisch werden onderwezen.

Eind negentiende eeuw veranderde de situatie voor de Fundatie. Door de oprichting van Hogere Burgerscholen en andere instel­lingen voor voortgezet onderwijs was er niet langer behoefte aan huisonderwijs. De Fundatie verzorgde daarom zelf geen onder­wijs meer en ging zich er nu op toeleggen zowel voor jongens uit het kinderhuis als ook voor jongens uit gebroken gezinnen voortgezet onderwijs moge­lijk te maken. Tot het midden van de twintigste eeuw waren deze élèves (zo worden de beursalen ook nu nog ge­noemd) vaak nog intern in de Funda­tie gehuisvest.

Tegenwoordig verstrekt de Fundatie toelagen aan jongeren (jongens en meisjes) die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn hun opleiding aan het Hoger Beroepsonderwijs of aan de Universiteit zelf te betalen. Nederland kent weliswaar de rijksstudiefinanciering, toch blijven er altijd gevallen die tussen wal en schip van de regel­geving terecht komen. Zij kunnen een beroep doen op de Funda­tie.

De financiële ondersteuning bestaat uit het verstrekken van een beurs. Deze tegemoetkoming in de studiekosten bedraagt maximaal € 1.500 per jaar.

CRITERIA VOOR EEN BEURSAANVRAAG
* De aanvrager is in Utrecht of omgeving woonachtig en/of studeert in Utrecht;
* Het gaat om een eerste studie;
* De aanvrager heeft al zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande mogelijkheden zoals rijksfinanciering via DUO;
* De aanvrager volgt een opleiding aan een erkende creatieve vakschool, een HBO of een Universiteit.

***** LET OP! Stages in het buitenland of opleidingen in het buitenland worden (in principe) niet gefinancierd door de Fundatie van Renswoude Utrecht. De Fundatie van Renswoude Den Haag (www.fundatievanrenswoude.nl), en Fundatie van Renswoude Delft (www.fundatiedelft.nl) hebben andere toekenningscriteria en kunnen hiervoor soms wel aangeschreven worden. *****

IN TE DIENEN STUKKEN BIJ EEN BEURSAANVRAAG
(onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen)
* Een motivatiebrief waarin je uitlegt wat jouw situatie is (financieel en qua studieplanning);
* Een curriculum vitae;
* Een aanbevelingsbrief van de studentendecaan of het zorgteam van de opleiding;
* Een overzicht van de studievoortgang;
* Een uitgewerkte begroting.

Deze stukken dienen in bovenstaande volgorde te worden samengevoegd tot één pdf-document. Indien je niet zelf over een tool beschikt om dat te doen, kun je terecht op bijvoorbeeld deze website.

De aanvraag met genoemde documenten kan worden ingediend per e-mail: fundatie.van.renswoude.utrecht@gmail.com.

 

Naast het verstekken van studiebeurzen aan in Utrecht wonende en/of studerende jongeren, neemt de Fundatie deel in het stedenbandproject van de gemeente Utrecht met de stad Leon in Nicaragua door jaar­lijks de studie van een aantal studenten aldaar te bekostigen. En zo heeft de Vrijvrouwe het ook bedoeld: veelbelovende jongelui te helpen bij hun maatschappelijke ontplooiing.